Kako napuniti automobilski akumulator Sigurnosni saveti za punjenje Punjenje praznog pomoću drugog akumulatora
← Punjenje Pokretanje vozila pomoću kablova uz korišćenje VARTA akumulatora

Sigurnosni saveti za punjenje

Nakon dužih perioda skladištenja (12 meseci ili više) biće potrebno napuniti akumulator ako mu napon padne ispod odgovarajućeg nivoa. Prilikom punjenja se pobrinite za svoju kao i sigurnost drugih tako što ćete se pridržavati sigurnosnih saveta (kao što su nošenje zaštitnih naočara).

Za punjenje automobilskog akumulatora pročitajte korisnički priručnik automobila kao i priručnik koji ste dobili uz punjač. Pročitajte sigurnosna uputstva koja ste dobili uz punjač i akumulator. Ne zaboravite da akumulatori sadrže eksplozivne vodonik-kiseonik gasove i sumpornu kiselinu koja može da izazove teške opekotine.

Sigurno punjenje

NIKADA NE POKUŠAVAJTE NAPUNITI AKUMULATOR BEZ PRETHODNO PROČITANIH UPUTSTVA ZA UPOTREBU DOTIČNOG PUNJAČA. Osim uputstva priloženih od strane proizvođača punjača, valja se pridržavati sledećih opštih mera opreza:

  • Uvek nosite odgovarajuću zaštitu za oči, lice i ruke.
  • Uvek punite akumulator u dobro provetrenom prostoru
  • Keep vents tight and level
  • Punjač i merač vremena ugasite pre priključivanja na akumulator kako biste izbegli opasno stvaranje iskri.
  • Nikada ne pokušavajte napuniti vidljivo oštećen ili smrznut akumulator.
  • Spojite priključak punjača na akumulator; crveni pozitivan (+) kraj na pozitivan (+) pol akumulatora i crn negativan (-) kraj na negativan (-) pol akumulatora. Ako je akumulator još uvek u vozilu, spojite negativan kraj na blok motora koji služi kao uzemljenje. Pazite da su vozilo i svi električni uređaji isključeni. (Ako vozilo ima uzemljenje pozitivnog karaktera, spojite pozitivni kabl na blok motora.)
  • Pazite da kabli punjača nisu oštećeni, pohabani ili slabo pričvršćeni
  • Namestite merač vremena, upalite punjač i polako pojačavajte jačinu punjenja dok ne postignete željenu vrednost u amperima.
  • Ako se akumulator jako zagreje ili dođe do naglog otpuštanja gasa ili prskanja elektrolita, smanjite jačinu punjenja ili na neko vreme isključite punjač.
  • Uvek isključite punjač pre uklanjanja kablova s akumulatora kako biste izbegli opasno iskrenje.

Ostali izvori i preuzimanja:

Pravilno održavanje i nega (PDF)

Vodič za testiranje akumulatora (PDF)