Odredbe i uslovi

Pažljivo pročitajte sledeće odredbe i uslove korišćenja. Ovu internet stranicu (website) obezbeđuje kompanija Clarios Germany GmbH & Co. KG na osnovu sledećih odredbi i uslova korišćenja. Korišćenje ove stranice ili bilo kakvih aplikacija koje ona pruža, podrazumeva da prihvatate te odredbe i uslove.


General Terms and Conditions of Delivery


Sadržaj internet stranice

Ova internet stranica prikazuje zaštitne znake, materijal zaštićen autorskim pravima kao i druge sadržaje čiji su vlasnik kompanija Clarius i drugi (sadržaj). Clarios i/ili njeni partneri je/su isključivi vlasnik(ci) svog sadržaja na internet stanici, uključujući sva autorska prava, zaštitne znake i/ili druga prava zaštite intelektualne svojine. Osim ukoliko to nije izričito napomenuto na internet stranici, možete da odštampate kopije prikaza pojedinačnih ekrana ili da preuzmete materijal koji se pojavljuje kao deo internet stranice isključivo za svoju ličnu upotrebu ili evidenciju, pod uslovom da sa odštampanog materijala ne uklonite nikave logotipe, oznake ili druge legende koje se pojavljuju na njemu. U skladu sa ovim odredbama i uslovima korišćenja, ne smete da menjate, kopirate, objavljujete, prikazujete, prenosite, prilagođavate ili na bilo koji drugi način iskorišćavate sadržaj ove stranice bez prethodnog pismenog odobrenja kompanije Clarios.

Korisnički sadržaj

Sve informacije (izuzev ličnih informacija, koje reguliše naša politika privatnosti), uključujući činjenične podatke, tekstove, datoteke, grafike i drugi materijal koji prenesete na internet stranicu ili ponudite Clarios, smatra se korisnički generisanim sadržajem. Prenoseći korisnički sadržaj na ili putem ove internet stranice, slažete se s tim da ste isključivo Vi odgovorni za prenos, tačnost, celovitost, vlasnička prava i objavljivanje tog sadržaja, kao i da Clarios nije odgovorna za taj prenos korisničkog sadržaja. Prenoseći korisnički sadržaj na Clarios ili ga na neki drugi način čineći dostupnim na ili putem ove internet stranice, kompaniji Clarios i njenim agentima dajete pravo da bez plaćanja naknade za licencu, širom sveta, trajno, neopozivo, neisključivo i uz puno pravo davanja u podlicencu koriste, reprodukuju, modifikuju, adaptiraju, objavljuju, prevode, kreiraju izvedene radove, distribuiraju i prikazuju taj korisnički sadržaj, u celini ili delimično, i/ili da ga uključuju u druge radove u bilo kojem obliku, medije ili tehnologije, i slažete se sa tim da se odričete bilo kakvih „moralnih prava“ iz tog korisničkog sadržaja. Clarios ne prati, pregleda niti uređuje korisnički sadržaj niti ga čini dostupnim na internet stranici ili putem nje. Međutim, Clarios zadržava pravo da po svom sopstvenom nahođenju odbije, uređuje ili ukloni bilo kakav korisnički sadržaj, u celini ili delimično koji prema mišljenju Clarios nije u skladu sa ovim odredbama i uslovima korišćenja, koji je ilegalan ili na neki drugi način nepoželjan, neprikladan ili netačan. Kompanija Clarios nije odgovorna ni za kakve odluke, nedostatak istih ili kašnjenje pri uređivanju ili uklanjanju korisničkog sadržaja.

Sprovođenje

Ne smete ni na koji način da na ili putem internet stranice prenosite korisnički sadržaj koji: (i) krši neka vlasnička prava bilo koje strane ili osobe; (ii) je nezakonit, štetan, preteći, uvredljiv, uznemirujući, klevetnički, nepristojan, obmanjujuć, lažan, obuhvata seksualne scene, prenosi mržnju, ili ugrožava tuđu privatnost; (iii) ugrožava, uznemiruje, degradira ili zastrašuje pojedinca ili grupu na osnovu rasne, etničke, rodne, verske pripadnosti, seksualne orijentacije, uzrasta ili invaliditeta; (iv) sadrži neželjeno ili neovlašćeno reklamiranje, promotivne materijale, „spam,“ „lančana pisma“ ili bilo koji drugi oblik uznemirujućih zahteva; ili (v) sadrži softverske viruse ili neke druge kompjuterske kodove, datoteke ili programe koji bi mogli da prekinu, unište ili ograniče funkcionalnost nekog kompjuterskog softvera ili hardvera ili telekomunikacione opreme ili da na neki drugi način doprinese sličnoj destruktivnoj aktivnosti. Takođe ste saglasni da nećete: (i) lažno predstavljati bilo koju osobu ili entitet niti lažno predstavljati ili na neki drugi način lažno prikazivati svoju vezu sa nekom osobom ili entitetom; (ii) falsifikovati ili na neki drugi način manipulisati korisničkim sadržajem u cilju prikrivanja porekla bilo kog dela korisničkog sadržaja; (iii) ometati ili remetiti rad internet stranice ili servera ili mreža povezanih sa internet stranicom niti ignorisati bilo kakve zahteve ili politike mreža povezanih sa internet stranicom; (iv) infiltrirati se ili na neki drugi način pokušavati da ostvarite neovlašćeni pristup internet stranici ili da ugrozite njen integritet; (v) prikupljati ili skladištiti informacije o korisnicima internet stranice kao ni korisnički sadržaj koji drugi objavljuju na internet stranici niti ćete te informacije koristiti za bilo kakve svrhe koje su u suprotnosti sa svrhom internet stranice; niti (vi) kršiti bilo kakve lokalne, državne, nacionalne ili međunarodne zakone ili propise.

Povezane stranice

Clarios može da pruži veze sa internet stranicama ili aplikacijama trećih lica (povezane stranice). Clarios ne pregleda, kontroliše niti ispituje te povezane stranice. Svaka od tih povezanih stranica može da ima svoje sopstvene odredbe i uslove korišćenja kao i politiku privatnosti, a korisnik mora da bude upoznat i saglasan sa njima kada posećuje te povezane stranice. Kompanija Clarios nije odgovorna za sadržaj, dostupnost, politike niti prakse bilo koje od tih povezanih stranica niti bilo kakvih dodatnih linkova koji se na njima nalaze niti je odgovorna za pristup korisnika tim povezanim stranicama. Te veze ne podrazumevaju da kompanija Clarios odobrava povezane izvore ni bilo koje kompanije niti usluge.

Politika privatnosti

Preporučujemo Vam da pročitate našu politiku privatnosti koja je obuhvaćena našim odredbama i uslovima korišćenja.

Odricanje od garancije

OVA INTERNET STRANICA JE OBEZBEĐENA ONAKVA „KAKVA JESTE“ I „KAKVA JE DOSTUPNA“ BEZ GARANCIJA ILI USLOVA BILO KOJE VRSTE, BILO IZRIČITIH BILO PODRAZUMEVANIH. BEZ OGRANIČENJA POMENUTOG, KOMPANIJA Clarios SE POSEBNO ODRIČE BILO KAKVIH I SVIH GARANCIJA UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA: (I) BILO KAKVE GARANCIJE KOJE SE ODNOSE NA RASPOLOŽIVOST, TAČNOST, PRIKLADNOST, POUZDANOST, PRAVOVREMENOST ILI KORISNOST INTERNET STRANICE I NJENOG SADRŽAJA; I (II) BILO KAKVE GARANCIJE PO PITANJU NAZIVA, GARANCIJE PO PITANJU NEKRŠENJA, GARANCIJE ILI USLOVE PRODAJE ILI POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU.

Ograničenje odgovornosti

NI U KOM SLUČAJU KOMPANIJA Clarios, NJENI SLUŽBENICI, DIREKTORI, ZAPOSLENICI, PRETHODNICI, PARTNERI, SLEDBENICI ILI CESIONARI, NEĆE ODGOVARATI NIKAKVOJ STRANI (I) NI ZA KAKVE INDIREKTNE, DIREKTNE, SPECIJALNE, KAZNENE, SLUČAJNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE? NA ŠTETE USLED GUBITKA POSLOVNOG PROFITA, PREKIDA POSLOVANJA, GUBITKA PROGRAMA ILI INFORMACIJA I SLIČNO), NITI BILO KOJE DRUGE ŠTETE KOJE NASTANU NA BILO KOJI NAČIN KAO POSLEDICA DOSTUPNOSTI, UPOTREBE, OSLANJANJA ILI NEMOGUĆNOSTI KORIŠĆENJA INTERNET STRANICE, ČAK I AKO SU KOMPANIJA Clarios ILI NJENI AGENTI UPUĆENI U MOGUĆNOST POSTOJANJA TAKVIH ŠTETA, I BEZ OBZIRA NA OBLIK AKCIJE.

Naknada štete

Korišćenjem internet stranice, saglasni ste s tim da odbranite, nadoknadite štetu i skinete odgovornost s kompanije Clarios, njenih partnera, službenika, direktora i zaposlenika za bilo kakva i sva potraživanja, obaveze, troškove, uključujući razumne advokatske takse, koji nastanu na bilo kakav način Vašeg korišćenja internet stranice, bilo kakvim Vašim kršenjem ovih odredbi i uslova ili korisničkim sadržajem koji Vi prenesete na ili putem ove internet stranice.

Merodavni zakoni/nadležnost

Mi kontrolišemo i rukovodimo ovom internet stranicom iz naših poslovnih prostorija u SAD. Osobe koje pristupe ovoj internet stranici sa drugih lokacija to čine na sopstvenu inicijativu i sami su odgovorni za usklađenost sa lokalnim zakonima. Zakoni države Viskonsin, izuzev pravila Međunarodnog privatnog prava, uređuju ove odredbe i uslove korišćenja kao i Vaše korišćenje internet stranice. Korišćenjem internet stranice, saglasni ste i pristajete (i) da će svaki zahtev ili spor sa kompanijom Clarius ili sl. vezano za bilo koji način Vašeg korišćenja internet stranice biti saslušan isključivo u nekom državnom ili saveznom sudu koji se nalazi u državi Viskonsin i najbliži je Milvokiju, u državi Viskonsin; uz (ii) ostvarivanje ličnih nadležnosti u sudovima države Viskonsin, vezanih za bilo koji takav spor.

Izmene odredbi i uslova korišćenja

Kompanija Clarios može bez ikakve najave, s vremena na vreme i prema sopstvenom nahođenju da izmeni ove odredbe i uslove korišćenja. Svaka izmena će se pojaviti na ovoj strani internet stranice. Preporučujemo Vam da redovno proveravate kako biste bili u toku s izmenama. Saglasni ste s tim da se obavezujete na poštovanje izmenjenih odredbi i uslova korišćenja ove internet stranice.

Pretraživač VARTA® akumulatora


Vi ste stručnjak? Koristite našu naprednu pretragu na VARTA Partner Portal.

Pronađite prodajno mesto VARTA®

Pronađite druga prodajna mesta